Privacy statement

Privacy statement & cookiebeleid

Amerpoort respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Amerpoort, gevestigd aan Nieuwenoordlaan 12, 3744 PA Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.amerpoort.nl
Nieuwenoordlaan 12
3744 PA
Baarn
+31 35 647 5555

Persoonsgegevens die wij verwerken
Amerpoort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door formulierenl op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@amerpoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Amerpoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling (webwinkel)
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Amerpoort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amerpoort) tussen zit. Amerpoort gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Hippo CMS voor websites, webshop en online aanmeldingen voor bijeenkomsten
- Mailchimp voor nieuwsbrieven
- RegiCare voor het vrijwilligers portaal.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Amerpoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia  > Bewaartermijn: tot drie maanden na aanmelding > Reden: verwerking van personalia voor uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Amerpoort verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Amerpoort gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies
Amerpoort maakt gebruik van cookies tijdens uw bezoek op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor uw computer. Wel bevatten deze cookies informatie over uw bezoek aan deze website of over het gebruik van sociale media op deze website.

Google Analytics
Amerpoort gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. De informatie die door Google wordt verzameld wordt opgeslagen op servers van Google. Amerpoort heeft enkel toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde data die door middel van rapportages in Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. Amerpoort kan met behulp van deze rapporten niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door Amerpoort in geen geval doorgegeven aan externe partijen. Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies van externe sites
We maken gebruik van externe sites om functionaliteit toe te voegen aan de website van Amerpoort. We bieden de mogelijkheid om artikelen te delen op sociale media door share-buttons van Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor het invoegen van de share-buttons gebruiken we AddThis. We voegen regelmatig video’s in van YouTube. Al deze scripts leggen met cookies informatie op uw computer vast, vaak om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is, maar vaak ook om het profiel dat deze bedrijven over u bijhouden te verrijken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar communicatie@amerpoort.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Amerpoort zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Amerpoort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Amerpoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met communicatie@amerpoort.nl